Onze school

 Gegevens 

Adres :

131 Nijverseelstraat 1745  Opwijk

Telefoon :

052 / 35 04 41

E-mail directie :

E-mail secretariaat :

Website :

 Personeel  2023-2024

Directie


Jan Bastiaensen

Administratie


Salena De NilKristl RoosenboomKatrien Heyvaert

Stefanie Van der Borght

Kleuterschool

Peuterklasje

Lore Verdoodt


1e kleuterklas

Karine Joostens

+ Nathalie Okens


2e kleuterklas

Nancy De Clerck


3e kleuterklas

Caroline Vermeulen


Kleuterturnen

Fientje Aelbrecht


Kinderverzorgster

Nathalie Okens


Zorgleerkracht KS

Sarah Van Hemelrijck

Lagere school

1e leerjaar

Stefanie Van de Voorde


2e leerjaar

Lotte Broodtaerts


3e leerjaar

Reinout Heyvaert


4e leerjaar

Dempsey Stroobants


5e leerjaar

Ellen Dierickx


6e leerjaar

Nina Van den Broeck


Bewegingsopvoeding

Ans Van der Jeugd


Co – teachers

Kim Van HoeckPeter BosmanLore Verbeyst

Andere ambten

Zorgleerkracht LS

+ coördinatie

Veerle Dierickx

Lerarenplatform

Kim Van Hoeck


I.C.T.-coördinator

Jan De BieJonas Verdoodt


Preventie

Gert Leus


Toezicht

Kathleen Caudron(3W Plus)


Onderhoudspersoneel

Erika Lombaert


+ refter

Onderhoudsfirma


Gemachtigd opzichter

Paul Kindt

 Schoolbestuur 

VZW. Sint-Vincentius Kleuter- en lager onderwijs  -  Heerbaan 25 -1745 Opwijk.

Het Schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren en wordt samengesteld uit twee leden van het bestuurscomité van elke vrije basisschool van Opwijk (Droeshout, Mazenzele, Nijverseel, Opwijk) plus een voorzitter en een secretaris.

Voorzitter


Willy Price

Secretaris


Lut Leemans

Leden

Nijverseel

Roger CooremanBram VerniestJan Bastiaensen (dir)


Droeshout -

Willy Segers


Mazenzele

Pierre VanderborghtJohan KumpsChristoph De Smedt (dir)Sarah Vander Straeten (adjunct-dir.)


Opwijk

Dominique DebruckerPieter DejongheKatleen Van Lemmens (dir)Amy Orinx (ped. dir.)

Schoolraad

Voorzitter


Roger Cooreman

Leden

Lokale gemeenschap

Bram Verniest

Olivier Beckers


Oudercomité

Marleen Van EyckeKris De BaerdemaekerVincent De Maeseneer


Personeel

Caroline VermeulenEllen DierickxStefanie Van der Borght


Directie

Jan Bastiaensen

 CLB en Gezondheidszorg 

CLB

Weverstraat 1 - 1730 Asse

02/452 79 95

Gezondheidszorg

Spiegelstraat 1 - 1730 Asse

02/452 79 99

Directeur

Mevr. Lisbet Van Gijseghem


Schoolarts

Dr. Van Craenenbroeck


Verpleegster

Kristien Van Biesen


Schoolbegeleidster

Annelies De Bruyne


 Historiek

Er was eens..

Het verhaal van de school te Nijverseel vangt aan in 1897, het jaar waarin Koning Leopold II op de Internationale Tentoonstelling het paleis der Koloniën te Tervuren opende. Enkele jaren voordien, op 15 september 1895, was de vierde organieke wet op het  lager  onderwijs gestemd ("wet Schollaert"). Deze wet breidde de subsidiëringmogelijkheden voor het katholieke onderwijs ver uit. Er werden nu ook toelagen vanwege de Gemeente, Provincie en de Staat voorzien voor alle vrije scholen die het wettelijk vastgestelde programma en staatsinspectie aanvaarden ("aanneembare scholen").

Ten gevolge van deze wet kende het katholieke onderwijs op het niveau van het lager onderwijs een belangrijke expansie in België. Mogelijk heeft de nieuwe wet en het daaruit voortvloeiend optimisme ook te Nijverseel bijgedragen tot het koesteren van plannen om in de eigen parochie een school op te richten. De in 1884 opgerichte Katholieke Partij huldigde immers een gecentraliseerde onderwijspolitiek. Volgens Heemkring Opwijk-Mazenzele werd de school vanaf 1898 tot en met 1959, het jaar van de nieuwe schoolwetgeving, door de gemeente Opwijk aangenomen. We hebben dit echter niet kunnen verifiëren.

Op initiatief van oud-leraar E.H. Frans Drijvers, onderpastoor te Opwijk, besloot men om te Nijverseel een bewaarklas en een eerste graadklas op te richten. Zodoende zouden alle Nijverseelse jongens en meisjes de kans krijgen om respectievelijk tot hun achtste of hun tiende levensjaar in hun eigen dorp school te lopen. Vóór deze datum gingen de kinderen naar Opwijk of Baardegem naar school, met uitzondering van enkelen die tegen betaling les volgden aan privé-schooltjes als dat van Meester Pieter Jozef Volcckaert aan de Steenweg op Aalst of het winterschooltje van Frans De Plecker op 't Hoeksken.

De eerste jaren kenmerkten zich door veel improvisatie en goodwill. In de Nijverseelstraat werd een stuk weiland verworven van Johanna Van Doren. Ter hoogte van het huidige klooster werd er een steenoven gebouwd. Onder de leiding van architect Paul Semal verrezen de eerste klassen. De bouwwerken werden bekostigd met het geld van het vrijwilligerscomité (P. Semal, L. Heyvaert, P. Thoen en L. Vermeir) bij de Nijverseelse bevolking had ingezameld. Enkele boeren stelden paard en kar ter beschikking voor het vervoer van bouwmaterialen. Anderen waren niet te beroerd om zelf  de handen uit de mouwen te steken. Op 1 oktober 1897 werden de klassen plechtig geopend. Enkele dagen later werden de lokalen door E.H. De Weerdt, pastoor te Opwijk, ingezegend. De oprichting van een school te Nijverseel was een feit.

De eerste school was zeer bescheiden behuisd. Ze omvatte amper drie lokalen: een bewaarklas voor de kleuters, een eerste graadklas voor het eerste en tweede leerjaar en een klein bijgebouw dat als keukentje voor de zusters functioneerde. De bomen op de speelplaats herinnerden nog aan de vroegere bestemming van de weide.

De zusters van de Congregatie van de H. Vincentius à Paulo te Opwijk werden aangezocht om de school onder hun hoede te nemen, een opdracht die ze decennia lang zouden vervullen. Jarenlang zwaaiden de zusters de plak over een deel van de Nijverseelse jeugd, door de ene geliefd, door de andere gevreesd omwille van hun strenge aanpak. De twee zusters die te Nijverseel les gaven dienden elke dag tussen Opwijk en Nijverseel te pendelen. Dit impliceerde dagelijks een wandeling van een halfuurtje door regen en wind. Een comfortabel geasfalteerd fiets- en wandelpad zoals Leireken was nog niet voorhanden. Veel zusters passeerden de revue. Sommigen gaven slechts korte tijd les te Nijverseel, anderen gingen door hun jarenlange staat van dienst deel uit maken van het collectieve geheugen. Wie herinnert zich niet Zuster Constance, Zuster Carola, Zuster Paulina, Zuster Rosaria, Zuster Florentia, Zuster Arnolda, Zuster Margriet, om er maar enkele te noemen.

Naast de twee zusters uit Opwijk telde de school ook nog een portierster, Josephine Van Den Bossche, alias "Finne Balt" uit de Dageraadweg. Zij zorgde er elke morgen voor dat de klaslokalen  verwarmd waren vooraleer de kinderen en de zusters er aankwamen. De rokerige kachels, die voortdurend aandacht vroegen, bleven lange tijd een vertrouwd beeld in de klaslokalen, alsook de oncomfortabele houten banken en de huishoudelijke taakjes die de jongens en de meisjes dienden uit te voeren.Uit budgettaire overwegingen woekerden de zusters met de voorhanden zijnde brandstoffen. Sommige gewiekste juffrouwen vonden echter manieren om kolen van de ene klas naar de andere te smokkelen zonder dat de zusterdirectrice er erg in had.

In tegenstelling tot onze buurlanden, die erin geslaagd waren om vóór 1900 de leerplicht in te voeren, werd de leerplicht in België pas op 19 mei 1914 ingevoerd. Voortaan dienden alle jongens en meisjes van 7 tot 14 jaar verplicht onderwijs te volgen. Voor zover bekend had deze wet geen ingrijpende gevolgen voor de school van Nijverseel. Over de effecten van de Eerste Wereldoorlog op de school is ook weinig geweten.

Een volgende belangrijke stap werd gezet op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Uitgerekend  in de kritieke jaren '30 veranderde er te Nijverseel één en ander op parochiaal en pedagogisch vlak. In januari 1938 werd aan de Steenweg op Aalst de Gemeentelijke Jongensschool geopend, bestaande uit drie graadklassen. In vergelijking met het kleine oude schooltje te Nijverseel was de jongensschool een "moderne" school met reusachtige afmetingen. In datzelfde jaar werd er te Nijverseel ook een kerk gebouwd. Er was duidelijk één en ander in beweging te Nijverseel.

Moeder Rufina, overste van de congregatie te Opwijk, was blijkbaar van oordeel dat het moment aangebroken was om te Nijverseel een volledig lagere onderwijscyclus voor meisjes uit te bouwen, dit naar het voorbeeld wat de gemeente net voordien met de jongensschool had gedaan. Doch in tegenstelling tot het veel kleinere "meisjes"schooltje zou de jongensschool een bijzonder kort leven beschoren zijn. Wegens het teruglopend aantal leerlingen diende de jongensschool reeds in 1976 voortijdig de deuren te sluiten. Deze sluiting heeft vast en zeker bijgedragen tot de groei van de school in de richting van een volwaardige Vrije Basisschool. Vanaf 1 september 1976 verschafte de school te Nijverseel voor het eerst een gemengd lager onderwijs.

In 1939 werden er vier klassen bijgebouwd: drie klassen voor de meisjes en een huishoudklas voor de vierde graadklas. Sedertdien konden de meisjes tot 14 te Nijverseel naar school gaan. De bouw van de nieuwe klassen bleef natuurlijk niet zonder gevolgen voor het onderwijzend personeel. Het was niet langer mogelijk een handvol zusters dagelijks tussen Opwijk en Nijverseel te laten stappen. Daarom werd er aan de school een miniklooster met kapel gebouwd op grond geschonken door pastoor De Smet. De bouwwerken werden door de Congregatie bekostigd. Op 3 september 1939 werden de nieuwe klaslokalen plechtig ingewijd door Vicaris-Generaal Van Den Eynde. Voor het eerst in haar geschiedenis beschikte de school te Nijverseel over een volledige lager onderwijscyclus, zij het enkel nog voor meisjes. Op 21 mei 1941 liet Zuster Valeria bovendien een tweede bewaarklas bouwen. Vanaf 1942 konden er twee zusters als kleuterleidsters aan de slag gaan. De lagere school telde toen acht studiejaren ( 4 graadklassen). Velen herinneren zich nog de oorlogsjaren omwille van de wortels en de levertraan die er toen werden uitgedeeld om de groei van de kinderen niet te laten verstoren door het oorlogsgeweld. Op 12 oktober 1947 vierde de school haar 50ste verjaardag. In 1959 werd het vroegere keukenlokaaltje van de zusters omgebouwd tot een extra bewaarklas. Dit bracht het aantal kleuterklassen op drie, een getal dat tot op heden onveranderd bleef.

Ten tijde van kapelaan Leon Van Pevenage (overl. 1964) werd de school na de lessen vaak gebruikt als vergaderplaats voor parochiale verenigingen, als parochiezaal of als feestzaal. In 1964 breidde de school verder uit langs de speelplaats. De ondertussen bouwvallig geworden kleuterklassen werden gesloopt, evenals de toiletten en het kolenhok. Deze dienden plaats te maken voor drie moderne kleuterklassen, een turnzaal en nieuwe toiletten. Deze bouwwerken werden door het klooster bekostigd. Voor het eerst werd ook moderne verwarming in de lokalen aangelegd. In datzelfde jaar wierf de school ook  voor het eerst een lerares Lichamelijke Opvoeding aan en een deeltijds lerares Frans. Ook werden er een aantal "moderne" pedagogische hulpmiddelen (dia's, Tv-toestel) aangekocht.

Op 1 september 1971 droeg Zuster Arnolda de leiding van de school over aan Marie- Louise Spinoy. Voor het eerst in de geschiedenis kwam er een leek aan het hoofd van de school te staan. In dat zelfde jaar kwam de oudervereniging "Hand in Hand" tot stand en werd er een busdienst ingelegd. Op 10 december 1972 vierde de school haar 75 jarig bestaan met een eucharistieviering, een receptie en een fototentoonstelling, een academische zitting en een choreografie van de kinderen. Op 1 september 1975 kreeg de school er een taakleerkracht bij tot juni 1984. Zoals reeds hoger gemeld, werd de Vrije gesubsidieerde Gemengde Meisjesschool in 1976 een Vrije gesubsidieerde Gemengde Basisschool. Voortaan konden nu ook alle Nijverseelse jongens tot hun 12 jaar les volgen in de Basisschool.

1976 kende echter ook haar schaduwzijde. Op 15 september 1976 werd de school gedwongen om te fusioneren met de Lagere Meisjesschool te Opwijk, dit ondanks het protest dat hiertegen werd aangetekend. Sedertdien werd de school in theorie door Zuster Rosa vanuit Opwijk bestuurd. In 1978 nam de v.z.w. Parochiale Werken de schoolgebouwen van de zusters over.

Op 1 september 1990 kwam er een herstructurering van de scholen te Opwijk. Hierdoor won de school van Nijverseel haar zelfstandigheid terug. De school verkreeg opnieuw een eigen directie. Willy Van Ransbeek uit Asse werd directeur. Voor het eerst in de geschiedenis van de school werd er een onderwijzer benoemd. Voorwaar geen sinecure voor "meester Willy" om zich te midden van al die vrouwen te laten gelden.

In deze jaren kwam er een zesde klas in de tuinen van de zusters. Gaandeweg werden er ook een aantal jonge leerkrachten aangenomen, evenals enkele administratieve medewerkers en een klusjesman. In samenwerking met de school te Droeshout werden er ook voor het eerst sneeuwklassen georganiseerd. Daarnaast werd er ook werk gemaakt van een voor- en naschoolse opvang. Op vrijdag 28 April 1995 verlieten de laatste zusters het klooster aan de Luikerweg. Een bladzijde uit de geschiedenis van de school werd daarmee omgedraaid.

In september 1999 werd "meester Willy" directeur van de basisschool in Opwijk - Centrum. In deze school werd hij opgevolgd door Dora Vastenavondt.  Zij zorgde voor een grondige vernieuwing van de speelplaats.

In september 2001 werd het roer overgenomen door Gerda Delgouffe.

Volgende renovatiewerken werden gerealiseerd :

•  stookolietanks vernieuwen

•  drie vernieuwde klaslokalen

•  renovatie van directielokaal en secretariaat

Vanaf september 2008

Met veel enthousiasme en gesteund door een gedreven team neemt Dora Vastenavondt deze taak opnieuw  over.

Het worden jaren met heel wat projecten en fijne leefmomenten voor de kinderen. Verkeersveiligheid en de verder uitbouw van de kinderraad staan hoog op onze prioriteitenlijst. De zorg voor de eigenheid van elk kind uit zich in onze aandacht voor de zorguren, het antipestprogramma met de “no blame” methode, gedifferentieerd werken, hoeken- en contractwerk, niveaulezen enz…

Wij zijn een hedendaagse school met toekomstgericht onderwijs. Daarom vinden we het belangrijk dat uw kind op de computer kan werken, informatie kan opzoeken via verschillende kanalen enz..

Daarnaast hechten we ook veel waarde aan de socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen want respect en waardering opbrengen voor elkaars mening, kunnen samen werken met elkaar, een eigen mening kunnen formuleren zijn noodzakelijke vaardigheden in het latere leven.

Er zijn op school laptops voorhanden. Die worden geïntegreerd gebruikt in het lesgebeuren.

Deze inspanningen om degelijk onderwijs te verstrekken hebben ook gevolgen voor het leerlingenaantal. Vanaf september 2012 wordt een bijkomend  peuterklasje opgericht.

Onder leiding van de voorzitter van het bestuurscomité, Roger Cooreman, worden een aantal vernieuwingen gerealiseerd. De kapel en het vroegere zorglokaal worden een nieuwe eetzaal zodat de vroegere turn- en eetzaal enkel turnzaal wordt.

Daarnaast wordt ook de buitenruimte tussen de oude gebouwen en de vernieuwbouw aantrekkelijk gemaakt met oog voor “groen” dmv graspleintjes en haagjes. Het oudercomité zorgt voor de aankoop van picknicktafels.

Tijdens de vakantieperiode ( juli, augustus 2013) wordt het sanitaire blok volledig vernieuwd.

In de volgende jaren worden er een aantal prioriteiten aangepakt.

Het hele pakket muzische vorming wordt herbekeken (2013 – 2016).

Daaruit groeit ook het idee om een eerste musical op poten te zetten: “Sinbad de zeeman”.


Naderhand is “taal” aan de beurt. Er wordt een nieuwe ‘taalvisie’ in het leven geroepen. (2015 – 2018). Zodoende gaan we ook over tot de aankoop van een nieuwe taalmethode in de lagere school.


In schooljaar 2016 – 2017 sluit Jan Bastiaensen aan in het ‘directieteam’ met Dora Vastenavondt.

Het schooljaar 2017 – 2018 wordt volledig overgenomen door Jan Bastiaensen.

Ondertussen startten de bouwwerken (nov. 2018) voor een volledige nieuwbouw naast de school op de weide van de gemeente Opwijk. Deze nieuwbouw zal een sanitair gedeelte, een lokaal voor de (vernieuwe) verwarmingsketel, een nieuwe berging en 2 splinternieuwe klaslokalen.

Ondertussen wordt er, in samenspraak met het schoolbestuur en de gemeente Opwijk, serieus werk gemaakt van de verkeersveiligheid rond de school : zo wordt de Nijverseelstraat heraangelegd met versmallingen en groene vlakken.; de Luikerweg wordt een “schoolstraat” en “fietsstraat” en de Dageraadweg wordt een “fietsstraat”.


Tijdens schooljaar 2017 – 2018 wordt de school doorgelicht door de onderwijsinspectie.

Zij testten hiermee de nieuwe manier van scholen doorlichten uit. De school schitterde met een “gunstig advies”.

Vanaf 2017-2018 startten we met het implementeren van het nieuwe leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen; nl. ZILL = “Zin in leren, zin in leven”.

Deze implementatie zal enige schooljaren kosten vooraleer dit helemaal op punt staat. Vorige prioriteiten werden op een 3 – tal jaren gerealiseerd. Deze “grote implementatie” zal ons zeker 5 schooljaren kosten.

Vanaf schooljaar 2019 – 2020 wordt dhr. Jan Bastiaensen definitief aangesteld als directie van de school. Mevrouw Dora Vastenavondt werd op pensioen gesteld.


Naast heel wat “leren” en “leven” hopen we vooral dat uw kind hier een gelukkige schooltijd doorbrengt zodat we slagen in ons opzet:

“we kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterretjes maken,

Wel kunnen we ervoor zorgen dat zij vooral allemaal schitteren”.

In schooljaar 2016 – 2017 sluit Jan Bastiaensen aan in het ‘directieteam’ met Dora Vastenavondt.

Het schooljaar 2017 – 2018 wordt volledig overgenomen door Jan Bastiaensen.

 

Ondertussen startten de bouwwerken (nov. 2018) voor een volledige nieuwbouw naast de school op de weide van de gemeente Opwijk. Deze nieuwbouw zal een sanitair gedeelte, een lokaal voor de (vernieuwde) verwarmingsketel, een nieuwe berging en 2 splinternieuwe klaslokalen.

 

Ondertussen wordt er, in samenspraak met het schoolbestuur en de gemeente Opwijk, serieus werk gemaakt van de verkeersveiligheid rond de school : zo wordt de Nijverseelstraat heraangelegd met versmallingen en groene vlakken.; de Luikerweg wordt een “schoolstraat” en “fietsstraat” en de Dageraadweg wordt een “fietsstraat”.

 

Tijdens schooljaar 2017 – 2018 wordt de school doorgelicht tijdens een proefdoorlichting door de onderwijsinspectie.

Zij testten hiermee de nieuwe manier van scholen doorlichten uit. De school schitterde met een “gunstig advies”.

 

Vanaf 2017-2018 startten we met het implementeren van het nieuwe leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen; nl. ZILL = “Zin in leren, zin in leven”.

Deze implementatie zal enige schooljaren kosten vooraleer dit helemaal op punt staat. Vorige prioriteiten werden op een 3 – tal jaren gerealiseerd. Deze “grote implementatie” zal ons zeker 5 schooljaren kosten.

 

Vanaf schooljaar 2019 – 2020 wordt dhr. Jan Bastiaensen definitief aangesteld als directie van de school. Mevrouw Dora Vastenavondt werd op pensioen gesteld.

In maart 2020 breekt echter de ‘corona – crisis’ uit met tal van uitdagingen voor de school. Wij blijven echter niet bij de pakken zitten en creëren een ‘drive – in – musical’: “Het sleutelkruid”.

Door goed om te gaan met de maatregelen en de nodige dosis gezond verstand, doorstaan we de corona – jaren vrij goed.

 

Doorheen de implementatie – jaren pakken we eerst de persoonsgebonden ontwikkelvelden en mediakundige ontwikkeling van ZILL aan (zie eerder), naderhand wiskundig denken en oriëntatie op de wereld. Voor “media” doen we tal van investeringen naar aanleiding van de Digisprong (project van de Vlaamse overheid).

De vooropgestelde 5 schooljaren van implementatie zullen waarschijnlijk eerder een 10-tal schooljaren duren. Maar we wensen de vernieuwing echt goed aan te pakken. Dit komt onze kinderen alleen maar ten goede.

 

In 2022 staat de onderwijsinspectie opnieuw voor de deur. Wederom ontvangen we een “gunstig advies”. Opnieuw bewijzen we onze kwaliteit te kunnen handhaven doorheen de jaren!

 

Na veel voorafgaand werken en enkele issues omtrent de voorbereiding van nieuwe werken aan de infrastructuur staat er in schooljaar 2023 – 2024 een bouwjaar op til voor de bouw van een verdieping op onze meest recente nieuwbouw en de creatie van een nieuwe speelplaats. Daarvoor werd een weide aangekocht achteraan de school. Ook zullen we een subsidieaanvraag doen voor de vergroening van enkele buitenruimtes.

 

Naast heel wat “leren” en “leven” hopen we vooral dat uw kind hier een gelukkige schooltijd doorbrengt zodat we slagen in ons opzet:

“we kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterretjes maken,

Wel kunnen we ervoor zorgen dat zij vooral allemaal schitteren”.

 

Het schoolteam ‘t Luikertje